Nu er det snart tid til udarbejdelse af årsrapport

Det er tid til udarbejdelse af årsrapporter. Som udgangspunkt er alle private vandværker omfattet af årsregnskabsloven. Læs i denne artikel hvordan du som vandværk skal forholde dig.

Alle private vandværker er som udgangspunkt omfattet af årsregnskabsloven og langt de fleste er omfattet af årsregnskabslovens klasse A. Princippet i årsregnskabsloven (populært benævnt "byggeklodsmodellen") er, at klasse A virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, men som frivilligt aflægger en sådan, kun skal opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. Større virksomheder og børsnoterede selskaber skal aflægge årsrapport i klasserne B, C og D, hvor der er flere detaljerede regler.

Man må godt aflægge årsrapport efter en højere klasse, men så skal man følge disse regler konsekvent. Det er for jer ikke tilrådeligt, da der så skal udføres en revision, hvilket betyder øgede omkostninger.

Regnskabsklasse A

Regnskabsklasse A omfatter personlige erhvervsvirksomheder, erhvervsdrivende foreninger uden begrænset ansvar samt visse interessentselskaber. Regnskabsklasse A omfatter også virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder vandværker som foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar. Det vil sige, at vandværker er omfattet af klasse A. De må dog ikke overskride 2 af følgende størrelser i 2 regnskabsår i træk, for så vil de kunne blive omfattet af en højere regnskabsklasse.

De tre kriterier er, hvoraf 2 ikke må overskrides:

1. Nettoomsætning 14 mio. kr.

2. Balance 7 mio. kr.

3. Antal helårsansatte 10 ansatte

Mange vandværker vil være i en situation hvor de overskrider punkt 2, men det vil ikke for de fleste ikke betyde noget, da omsætning og antal ansatte ikke vil være et problem for disse.

Ikke krav om indsendelse af årsrapport

Der er ikke krav om, at virksomheder i klasse A udarbejder og indsender deres årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven. 
Vandværker, der frivilligt vælger at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til vandværkets eget brug, skal følge lovens grundlæggende regler for regnskabsaflæggelse samt regelsættet for regnskabsklasse A.

Indregning og måling

Der er ikke specifikke krav til hvordan man skal opgøre aktiver, gæld og lignende og hvordan disse angives i regnskabet. Der er et krav om angivelse af disse i resultatopgørelsen og balancen, skal ske på ensartet måde fra år til år.

Man skal derfor følge en branchespecifik måde at opgøre disse på. Det skal således følge den almindelige praksis der er for området, altså hvordan man normalt ville opstille og indregne de forskellige poster i vandværkets regnskab set i forhold til størrelsen af vandværket.

VRP netværkets medlemmer aflægger regnskab for vandværker i klasse A, og er bevidst om, at "almindeligt anerkendte retningslinjer" vil flytte sig over tid, og hvilke krav der med tiden vil blive anset som god skik i forhold til opgørelse og værdiansættelse.

Revisions krav

For vandværker, som aflægger årsregnskab i klasse A, er der ikke krav om revision, review eller udvidet gennemgang af årsrapporten af en autoriseret revisor. De tre måder der er nævnt her, er alene udtryk for hvilken måde en revisor afgiver en erklæring om regnskabet og dets indhold, samt hvor sikker man er på at regnskabet giver et korrekt billede af årsregnskabet i vandværket.
Hvis en revisor har revideret eller andet af årsrapporten, er det dog et krav, at der skrives en erklæring som skal være en del af årsrapporten. Denne erklæring afspejler blandt andet om regnskabet er opgjort og opstillet efter årsregnskabslovens regler.